Wanneer inburgeren


Tijd om in te burgeren: nieuwkomers

Heeft u in het buitenland al een inburgeringsexamen gedaan? Dan moet u binnen 3,5 jaar slagen voor uw inburgeringsexamen in Nederland.

Heeft u nog geen inburgeringsexamen in het buitenland gedaan? Dan moet u binnen 5 jaar slagen voor uw inburgeringsexamen in Nederland.

Voor de meeste van u begint het inburgeren als u de verblijfsvergunning krijgt. Als dat voor u anders is, vertelt de gemeente u dat.

Wanneer moet u inburgeren als oudkomer?

Als u een “oudkomer” bent, moet u inburgeren. U bent ingeburgerd als u slaagt voor uw inburgeringsexamen.

U hoeft niet in te burgeren als u op 1 januari 2007 tussen de 60 en 65 jaar oud bent. Er zijn nog andere situaties waarin u niet hoeft in te burgeren.

Wanneer moet u inburgeren als geestelijke?

Als u een geestelijke bedienaar bent, moet u inburgeren. U bent ingeburgerd als u slaagt voor uw inburgeringsexamen.

Sommige geestelijke bedienaren hoeven niet in te burgeren.

Uitzonderingen

U hoeft niet in te burgeren als u:

 • Jonger bent dan 16 jaar
 • 65 jaar of ouder bent;
 • Volledig leerplichtig bent. Iedereen tussen de 5 en 17 jaar is leerplichtig. Hij of zij moet dan naar school.
 • Acht jaar of langer in Nederland woonde toen u nog leerplichtig was;
 • Na uw volledige leerplicht een opleiding volgt en u krijgt hierna een diploma, certificaat of ander document die op de lijst vrijstellingen staat
 • een diploma, certificaat of ander document hebt die op de lijst vrijstellingen staat

Ook geldt de inburgeringsplicht niet als u:

 • Onderdaan bent van:
  • een lidstaat van de Europese Unie,
  • een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte
  • Zwitserland
 • Nederlander bent, maar als u door de uitoefening van het recht van Unieburgers op vrij verkeer binnen de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte inburgeringsplichtig zou zijn geworden;
 • familielid bent van personen die onderdaan zijn van een derde staat en die uit hoofde van richtlijn 2004/38/EG de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte dan wel de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en haar lidstaten, enerzijds, en de Zwitserse Bondsstaat, anderzijds, over het vrije verkeer van personen, gerechtigd zijn Nederland binnen te komen en er te verblijven
 • ingevolge de wetgeving van een lidstaat van de Europese Unie of een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte heeft voldaan aan een inburgeringsvereiste om de status van langdurig ingezetene in de zin van richtlijn 2003/109/EG van 25 november 2003 betreffende de status van langdurig ingezeten onderdanen van derde landen te verkrijgen;
 • anderszins op grond van bepalingen van verdragen of besluiten van volkenrechtelijke organisaties geen inburgeringsplicht kan worden opgelegd.

Hoe moet ik inburgeren?