All posts by beheerder

Emigreren naar Canada

Emigreren is een van de meest ingrijpende gebeurtenissen in een mensenleven. Emigreren heeft emotionele gevolgen voor uzelf, uw gezin, partner, vrienden en familie. Het is vooral in het begin goed om bij uzelf te rade te gaan waarom u denkt dat een ander land u meer te bieden heeft dan Nederland. De belangrijkste reden voor vertrek is meestal het ontbreken van voldoende toekomstmogelijkheden in Nederland.  Zakelijke en sociale aspecten geven meestal de doorslag om wel of niet naar een ander land te gaan zoals: werk ,taal ,scholing – en toekomstmogelijkheden voor kinderen, gezondheidszorg, pensioen voorzieningen, kerken, verenigingen, cultuur, vrije tijd besteding. Canada is een land waar de meeste mensen gemakkelijk hun eigen plek vinden, het is een land met een sociaal gevoel en een ondernemers vrijheid die je de kans geeft om iets op te bouwen voor de toekomst

* Neem ruimschoots de tijd voor een goede orientatie dat voorkomt teleurstellingen overhaaste beslisingen

* Bezoek het land verschillende keren en bekijk het b.v. in de zomer en winter om een goed beeld te krijgen

* Bezoek gemigreerde boeren die al enige jaren in het land gevestigd zijn om te luisteren  naar hun ervaringen, succes en teleurstellingen.

* Leer de taal van het nieuwe thuisland snel,  dat is belangrijk voor integratie in het nieuwe land ook met regelgeving en de opbouw van sociale contacten

* Sta open voor ideen en ervaringen van de mensen die er wonen.  Probeer je eigen vakkennis te combineren met plaatselijke omstandigheden

* Samen en/of met het gezin de beslissing nemen om te emigreren, vooral wanneer de kinderen ouder zijn, zij ook betrokken worden bij het emigratie proces

* Voor emigratie is doorzettingsvermogen nodig.  Het missen van vrienden en familie geeft vaak heimwee/eenzaamheid in het begin

* Blijf bereikbaar met telefoon, fax, internet, email, chat en dergelijke communicatie is de afstand minder groot

* Neem actief  deel aan het sociale leven zoals Kerk, school, sport, uitgaan, verenigingen en vrijwilligers werk

* Met jongere kinderen is het vaak gemakkelijker om te emigreren hoewel ook veel mensen succesvol emigreren met kinderen die aktief deel zijn van het emigratie proces

* Goede begeleiding geeft een grotere kans op succes

* Maak een plan voor de toekomst voor U gezin en U bedrijf

Vluchtelingen in Nederland

3 Vluchtelingen in Nederland

Er is veel ellende in de wereld. Een open deur natuurlijk, maar het wordt maar al te vaak vergeten als er over vluchtelingen in Nederland wordt gesproken. Vluchtelingen komen hier niet zomaar. Ze komen omdat ze in eigen land vervolgd worden vanwege hun politieke overtuiging, omdat ze hun leven niet zeker zijn vanwege een alles vernietigende oorlog, of omdat ze worden gediscrimineerd.
Dat wordt maar al te duidelijk als we bekijken waar deze vluchtelingen vandaan komen. Uit Afghanistan bijvoorbeeld, dat al decennialang in de ban is van oorlog. Uit Irak, waar een oorlog een einde heeft gemaakt aan de niets ontziende dictatuur van Saddam Hoessein. En uit Sierra Leone, geteisterd door een jarenlang voortdurende burgeroorlog. Deze landen staan al jarenlang in de ‘top tien’ van landen waar vluchtelingen vandaan komen.

In perspectief

Er wordt in het politieke en maatschappelijke debat veel gesproken over de noodzaak het aantal asielzoekers drastisch in te perken. Dat geeft ten onrechte het idee dat Nederland de zwaarste lasten draagt bij het opvangen van vluchtelingen. De cijfers over het aantal vluchtelingen, asielzoekers en ontheemden in de wereld in 2002 zetten de inspanningen van Nederland in het juiste perspectief 1.

3.2 Verblijfsvergunningen

Een asielzoeker krijgt een verblijfsvergunning op asielgronden wanneer:

hij volgens de IND vluchteling is in de zin van het Vluchtelingenverdrag (zie 2.1);

hij volgens de IND gegronde redenen heeft om aan te nemen dat hij bij uitzetting een reëel risico loopt om te worden onderworpen aan folteringen, onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen;

er volgens de minister klemmende redenen van humanitaire aard zijn, waardoor van betrokkene niet verlangd kan worden dat hij terugkeert naar zijn land van herkomst. Hierbij gaat het onder andere om mensen die een traumatiserende gebeurtenis hebben meegemaakt;

terugkeer naar het land van herkomst volgens de minister van bijzondere hardheid zou zijn vanwege de algemene situatie daar, bijvoorbeeld een (burger)oorlog. Voor zo’n land voert de minister dan een algemeen (categoriaal) beschermingsbeleid.

De IND beoordeelt altijd eerst of iemand vluchteling is volgens het Vluchtelingenverdrag, en gaat dan verder het rijtje af. Iedereen die op een van deze gronden in Nederland mag blijven krijgt dezelfde status: de verblijfsvergunning voor bepaalde tijd asiel. Deze status kan gedurende drie jaar 3 worden ingetrokken wanneer de situatie in het land van herkomst is verbeterd. Er moet aan strikte, in het Vluchtelingenverdrag vastgelegde voorwaarden zijn voldaan om een vergunning die verleend is op grond van vluchtelingschap te kunnen intrekken. Een vergunning die verleend is op grond van een algemeen beschermingsbeleid kan echter veel makkelijker worden ingetrokken.

Alle houders van een vergunning voor bepaalde tijd asiel hebben dezelfde rechten met betrekking tot werk, onderwijs, huisvesting en gezinshereniging. Na drie jaar kan de vergunninghouder een aanvraag indienen voor een vergunning voor onbepaalde tijd asiel. Deze verblijfsvergunning wordt dan niet meer ingetrokken als de situatie in het land van herkomst is verbeterd. Wel kan de vergunning nog worden ingetrokken wanneer de vergunninghouder zich bijvoorbeeld schuldig maakt aan een misdrijf.

Wanneer iemand vijf jaar onafgebroken in het bezit is geweest van een verblijfsvergunning, kan hij het Nederlanderschap aanvragen. Om het Nederlanderschap te verkrijgen, moet hij aan een aantal voorwaarden voldoen, waaronder het halen van een naturalisatietoets.

Vluchtelingenwerk Nederland

  1. Inleiding

Uit angst voor vervolging ontvluchten mensen over de hele wereld hun vaderland. Zij worden bedreigd, gemarteld, gediscrimineerd, zijn bang gevangen te worden genomen. Ze zijn hun leven niet zeker. Wereldwijd hebben zo’n 20 miljoen mensen de ingrijpende stap moeten zetten om te vluchten.

Slechts een fractie van hen vraagt in het westen asiel aan. Verreweg het grootste deel van de vluchtelingen verblijft in buurlanden, vaak onder erbarmelijke omstandigheden. Het zijn dan ook vooral de arme landen die de grootste last moeten dragen. Een land als Pakistan bijvoorbeeld, herbergt al jaren meer dan 2 miljoen vluchtelingen uit Afghanistan. 550.000 vluchtelingen uit Burundi worden in Tanzania opgevangen.

Het totaal aantal vluchtelingen en ontheemden in de wereld blijft door de jaren heen stabiel. Het aantal mensen dat in Nederland asiel aanvraagt fluctueert wel. Terwijl in 2000 nog bijna 44.000 vluchtelingen in Nederland aankwamen, was dat in 2002 door strenge wetgeving en ontmoedigingsmaatregelen gedaald tot ruim 18.000 mensen.

Vluchtelingen die in Nederland aankomen, kunnen meestal niet terugvallen op een netwerk van familie of bekenden. Ze staan er alleen voor. De steun die VluchtelingenWerk Nederland hen biedt is daarom hard nodig. Duizenden vrijwilligers en betaalde medewerkers van VluchtelingenWerk bieden vluchtelingen dagelijks praktische begeleiding tijdens de asielprocedure en bij het opbouwen van een nieuw bestaan in de Nederlandse samenleving. Daarnaast zet VluchtelingenWerk Nederland zich in voor het vergroten van het draagvlak voor vluchtelingen en asielzoekers en een goed asiel- en integratiebeleid. Het asiel- en integratiebeleid wordt in toenemende mate bepaald door beslissingen in de Europese Unie. De inspanningen van VluchtelingenWerk Nederland om het vluchtelingenbeleid te beïnvloeden, richten zich daarom ook steeds meer op Europa.

In de regio opvangen

In Nederland is de afgelopen jaren sprake van een verharding van het maatschappelijke en politieke klimaat tegenover asielzoekers en vluchtelingen. Zeker sinds de aanslagen van 11 september 2001 zijn de verhoudingen op scherp gezet. Het Vluchtelingenverdrag van Genève lijkt niet langer onaantastbaar. Steeds vaker klinkt de roep om vluchtelingen alleen nog op te vangen in hun eigen regio. Maar het overgrote deel van de vluchtelingen in de wereld wórdt dus al in de regio opgevangen. VluchtelingenWerk vindt dat we onze verantwoordelijkheid niet op armere landen mogen afschuiven. Daarom zet de organisatie zich in voor de bescherming van vluchtelingen in Nederland en maakt zij zich er sterk voor dat ook Nederland zich houdt aan de internationale verplichting om vluchtelingen op te nemen.

Deze brochure beschrijft de weg die vluchtelingen vanaf het moment van aankomst in Nederland afleggen en de steun die VluchtelingenWerk Nederland hen daarbij biedt. Daarbij richt zij zich zowel op de individuele vluchteling, als op de belangenbehartiging voor alle vluchtelingen. De inzet van VluchtelingenWerk Nederland is, vijfentwintig jaar na haar oprichting in 1979, onverminderd belangrijk.

Vluchteling of asielzoeker?

In het dagelijkse taalgebruik worden de termen vluchteling en asielzoeker vaak door elkaar gebruikt. Juridisch is er echter een wezenlijk verschil. Een asielzoeker is iemand die bescherming zoekt en daarom asiel heeft aangevraagd. Een vluchteling is iemand die bescherming nodig heeft. Een asielzoeker kan dus een vluchteling zijn, maar is dat niet altijd. Hij wordt doorgaans pas vluchteling genoemd, als de overheid een positieve beslissing heeft genomen en hij ‘als vluchteling toegelaten’ is.

VluchtelingenWerk Nederland Wij maken er werk van.

VluchtelingenWerk Nederland komt op voor de rechten van vluchtelingen en helpt hen bij het opbouwen van een nieuw bestaan in Nederland.

Handreiking Inburgering Gemeenten

Een van de thema´s in het kader van de kennistransfer is;

Kinderopvang en Vve in relatie tot inburgeringDe zorg voor kleine kinderen vormt voor een deel van de potentiële inburgeraars een barrière om deel te kunnen nemen aan inburgering. Terwijl juist voor ouders van jonge kinderen inburgering zo belangrijk is. Door de Nederlandse taal te leren en onze samenleving te leren kennen, kunnen zij beter betrokken zijn bij de ontwikkeling van hun kinderen.

Tijdens dit leertraject passeren alle mogelijkheden de revue. Zonder extra inspanningen lukt het vaak niet deze doelgroep te laten inburgeren. Gemeenten komen tal van knelpunten tegen bij de organisatie van kinderopvang voor deze specifieke doelgroep:

  • vrijwillige inburgeraars hebben geen recht op de kinderopvangtoeslag, waardoor kinderopvang voor hen nagenoeg onbetaalbaar wordt;
  • de kinderopvang kent wachtlijsten;
  • door het beperkte aantal uren, wisselende lesroosters, communicatieproblemen en ingewikkelde administratieve procedures zijn inburgeraars een weinig aantrekkelijke doelgroep voor kinderopvangorganisaties;
  • de openingstijden van peuterspeelzalen en voorscholen komen niet overeen met de scholingstijden van de inburgering;
  • inburgeraars zelf laten de zorg over hun kinderen soms liever niet aan anderen over.

Wat bieden wij u?
Twee conferenties over kinderopvang en Vve in relatie tot inburgering voor de G52 gemeenten. In de loop van dit jaar volgen ook bijeenkomsten voor kleinere gemeenten. Informatie hierover volgt.

Conferentie 1: Kinderopvang en Vve in relatie tot inburgering
De eerste conferentie heeft al plaatsgevonden op 2 juni. Hier kwamen de verschillende mogelijkheden van kinderopvang en voorschoolse educatie aan de orde, evenals de bekostiging ervan.
De gemeenten Den Haag en Rotterdam deelden hun ervaringen met specifieke pilots. Ook werd er ingezoomd op het belang van taalontwikkeling bij de ouders voor de ontwikkeling van het kind

Conferentie 2: Kinderopvang en Vve in relatie tot inburgering
Mede naar aanleiding van de eerste bijeenkomst zullen meer gemeenten aan de slag zijn gegaan met het organiseren van de kinderopvang en Vve. Nieuwe ervaringen, knelpunten en oplossingen kunt u met elkaar uitwisselen. Ook de verdere ervaringen in de pilots in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag zullen aan de orde komen. Het wordt een zeer interactieve bijeenkomst, waarbij verschillende betrokken partijen aan het woord zullen komen.

Voor wie is deze conferentie bedoeld?
Deze conferentie is bedoeld voor beleidsmedewerkers die zich bezighouden met inburgering, kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en/of voorschoolse educatie. Bij de organisatie van kinderopvang is interne samenwerking noodzakelijk. Dus kom met elkaar!

ed